Namen Splošnih pogojev v nadaljevanju je opredelitev pojmov ter razmerij med izdajateljem/lastnikom/prodajalcem tiskanih edicij, ki je hkrati tudi ponudnik in prodajalec spletnih vsebin/edicij, in naročnikom/uporabnikom/kupcem tako opredeljenih edicij, vsebin. Opredeljeni so v dveh poglavjih: Splošni pogoji za naročniško razmerje za tiskane edicije in Splošni pogoji za dostop in uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje za spletne edicije.

I.
Splošni pogoji za naročniško razmerje na tiskane edicije


1.    Namen
2.    Splošno o izdajatelju
3.    Opredelitev bistvenih pojmov
4.    Naročanje
5.    Cena naročnine
6.    Plačevanje naročnine
7.    Dostava
8.    Začasna prekinitev dostave
9.    Prenaročanje na počitniški naslov
10.    Podatki o naročniku
11.    Odstop od pogodbe
12.    Odpoved tiskane edicije
13.    Stvarne napake
14.    Reševanje sporov
15.    Končne določbe

1.    Namen

Namen Splošnih pogojev za naročniško razmerje na tiskane edicije (v nadaljevanju Splošni pogoji za tiskane edicije) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in naročnikom na eno ali več tiskanih edicij.

2. Splošno o izdajatelju

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana, je izdajatelj tiskanih edicij, tj. časopisov, revij, revijalnih prilog ter posebnih ali samostojnih izdaj, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali v okviru naročniškega razmerja. Ti Splošni pogoji za tiskane edicije se ne nanašajo na ostale izdelke Mladine d. d. Ljubljana (npr. majice, knjige, stripi …) in na izdaje edicij po drugih prodajnih poteh (splet, mobilne naprave …); slednji so predmet Splošnih pogojev za uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje za spletne edicije.

Podatki o izdajatelju (v nadaljevanju izdajatelj)
Naziv: Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana (skajšani naziv: Mladina d. d. Ljubljana).
Naslov in sedež: Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Spletna stran: www.mladina.si, www.monitor.si, www.revijaglobal.si, www.zakladnicazdravja.si.
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: SRG 1/6093/00.
Osnovni kapital: 75.120,00 EUR.
Matična številka: 5366399.
Davčna številka: SI83610405.
TRR: SI56-0400-1004-9240-584, odprt pri Nova KBM d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.
Telefon: 01 230-65-00.
Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z naročanjem, dostavo, prodajo tiskanih edicij izdajatelja: narocnine@mladina.si, narocnine@monitor.si, narocnine@global-on.net, narocnine@zakladnicazdravja.si.

3. Opredelitev bistvenih pojmov

•    Tiskana edicija: časopis ali revija, ki izide v papirni obliki.
•    Tednik: časopis ali revija, ki izhaja enkrat tedensko.
•    Mesečnik: časopis ali revija, ki izhaja enkrat mesečno.
•    Dvomesečnik: časopis ali revija, ki izhaja enkrat na dva meseca.
•    Revijalna priloga: tiskana edicija, priložena časopisu ali reviji.
•    Posebna izdaja: samostojna edicija, ki izide občasno v okviru rednih edicij.
•    Nerevijalni izdelek: izdelek v ponudbi izdajatelja, naprodaj z eno od tiskanih edicij izdajatelja ali pa se prodaja samostojno. Za posamezni izdelek lahko veljajo drugi splošni pogoji, ki so pri posameznem nerevijalnem izdelek objavljeni posebej, običajno v spletni trgovini izdajatelja. V kolikor je posamezni nerevijalni izdelek sestavni del naročniškega razmerja in ga prejme naročnik skupaj z eno od tiskanih edicij, je tako opredeljeno tudi ob sklenjenem naročniškem razmerju. Kot sestavni del naročniškega razmerja so na voljo vsi tisti nerevijalni izdelki, ki so navedeni tudi v ceniku za sklenitev naročniškega razmerja (cenik je objavljen na spletni strani izdajatelja: www.mladina.si/narocnina). Za ostale nerevijalne izdelke, ki v ceniku niso navedeni, praviloma velja, da se prodajajo samostojno, pri čemer lahko izdajatelj za naročnike določi drugačne pogoje kot za nenaročnike.

Opredelitev tiskanih edicij izdajatelja za naročniško razmerje (na voljo so tudi v prosti prodaji):
Revije:
•    Mladina: tednik, ki izhaja v petek.
•    Monitor: mesečnik, ki izhaja zadnji torek v mesecu (razen poleti, ko izide dvojna številka).
•    Gobal: mesečnik, ki izhaja vsak predzadnji četrtek v mesecu.
•    Zakladnica zdravja: dvomesečnik, ki izhaja zadnji četrtek vsak drugi mesec.
Posebne izdaje:
•    Mladina posebna izdaja: samostojna tematska izdaja, izide šestkrat letno.
•    Monitor Svet: samostojna izdaja o globalnih tehnologijah in trendih, izide enkrat letno, aprila.
•    Monitor posebna izdaja: samostojna tematska izdaja na aktualno temo tekočega leta, izide enkrat letno, junija.

Datumi izidov se lahko spremenijo/prestavijo, v kolikor je na predvideni dan izida praznik in v primeru dvojnih številk. Datumi Mladininih posebnih izdaj se določajo sproti, v odvisnosti od časovnice njihove izdelave, praviloma si izidi sledijo na dva meseca. Izdajatelj si pridržuje pravico do prestave oz. zamika izida posamezne izdaje, če pride do sprememb okoliščin pri njeni izdelavi.

Posamezne edicije ponujajo različne možnosti sodelovanja ter vsebine, izdelke, storitve za bralke in bralce: nagradne križanke, nagradne igre, naročniške akcije, prodajne akcije, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila le-teh niso predmet teh Splošnih pogojev za tiskane edicije in so navedena sproti, ob posamezni vsebini.

Prodajna cena: Na posameznih tiskanih edicijah izdajatelja so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5 % DDV. Na edicijah so lahko natisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar na območju Slovenije velja cena v evrih (EUR).

Naročnik na tiskano izdajo je fizična ali pravna oseba, ki prejema edicijo na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji za tiskane edicije. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji za tiskane edicije. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za prejemnika naročene edicije, se šteje, da je plačnik.

Naročnina je nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.

Naročniško razmerje za tiskano edicijo nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem izbrane tiskane edicije. Iz sklenjenega naročniškega razmerja je jasno razvidno, kdo je plačnik in kdo prejemnik (v kolikor gre za drugo osebo ali podjetje) naročene izdaje.

Prodajni kanali: Naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, ki so opredeljeni v naslednji točki Splošnih pogojev za tiskane edicije (Naročanje).

4.    Naročanje

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik ni bil naročen na edicijo vsaj 3 mesece.  

Fizične in pravne osebe se na tiskane edicije lahko naročijo preko različnih podajnih kanalov, in sicer:
•    Pisno (izpolnjena in podpisana naročilnica ali pismo) na naslov izdajatelja: Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.
•    Po elektronski pošti na enega od e-naslovov: narocnine@mladina.si, narocnine@monitor.si, narocnine@global-on.net, narocnine@zakladnicazdravja.si.
•    Z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani: www.mladina.si/narocnina.
•    Po telefonu: 01 230 65 30.
•    Osebno na sedežu izdajatelja: Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.

Veljavno izpolnjeno naročilo preko posameznega prodajnega kanala vsebuje najmanj naslednje podatke:
•    izbrano tiskano edicijo, na katero so naročnik naroča,
•    izbrano naročniško obdobje za plačilo naročnine,
•    ime, priimek (oz., v primeru pravne osebe, naziv družbe), naslov in kontakt naročnika,
•    naslov oz. naziv prejemnika naročnine (v kolikor je le-ta drugačen ali v primerih, ko je prijavljeni naročnik le plačnik in podarja naročnino tretji osebi),
•    soglasje s temi Splošnimi pogoji za tiskane edicije.

Vsa naročniška razmerja se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica (postopek preklica je naveden pod točko 12 teh Splošnih pogojev za tiskane edicije: Odpoved tiskane edicije).

Naročnik naroča oziroma sklepa naročniško razmerje za tiskano edicijo pod izdajateljevim cenikom za sklepanje naročniškega razmerja, ki je veljaven v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in je naveden na spletnem naslovu www.mladina.si/narocnina, ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. Cenik (objavljen na www.mladina.si/narocnina) ali posebej dogovorjeni cenovni pogoji so del teh Splošnih pogojev za tiskane edicije.

Naročnik začne naročene edicije prejemati s prvim naslednjim izidom po plačilu. V kolikor je plačilo izvršeno po že pripravljeni odpremi za pošiljanje naročnikom, velja, da se naročena edicija odpošlje v najkrajšem možnem času, v roku treh delovnih dni po prejetem plačilu.   

Naročeno tiskano edicijo bo izdajatelj vedno poslal na naslov, ki ga je naročnik navedel ob sklenitvi naročniškega razmerja (v kolikor je naslov za prejemanje drugačen, je to jasno navedeno že ob sklenitvi naročniškega razmerja). V primeru spremembe naslova za prejemanje tiskane edicije je naročnik dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj tri delovne dni pred datumom, od katerega dalje naj bi se pričela dostava naročene tiskane edicije na nov naslov, in sicer pisno, na sedež izdajatelja, ali po elektronski pošti (narocnine@mladina.si).

Tiskano edicijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni naročene tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/98 s spremembami in dopolnitvamu; ZVPot). Naročilo, ki je bilo posredovano ustno po telefonu, postane pravno zavezujoče najkasneje takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena ZVPot plača prvi predračun oz. račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji za tiskane edicije. Naročilo, posredovano v pisni ali elektronski obliki, pa začne veljati z dnem, ko izdajatelj prejme pisno/elektronsko naročilo/izpolnjeno naročilnico/pismo, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43.b člena ZVPot oziroma 7. člena ZEPT (Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Ur. l. RS št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami). V kolikor naročnik oz. plačnik sklepa naročniško razmerje osebno na sedežu izdajatelja, se šteje, da je naročniška pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43.b člena ZVPot.

Naročnik je ob sklenitvi naročniškega razmerja seznanjen s temi Splošnimi pogoji za tiskane edicije in z njimi soglaša.

5.    Cena naročnine

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika za naročanje na edicije izdajatelja, ki je objavljen na spletni strani www.mladina.si/narocnina. Cena naročnine za tiskane edicije je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene edicije z upoštevanim naročniškim popustom (za fizične osebe) in številom izidov naročene edicije v določenem časovnem obdobju, glede na izbrano naročniško obdobje ob sklenitvi naročniškega razmerja. V kolikor je naročnina sklenjena pod akcijskimi pogoji, bodo morebitni dodatno priznani popusti razvidni iz (pred)računa za plačilo naročnine.

Izdajatelj ima pravico spremeniti cene in pogoje naročnin, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogojev za tiskane edicije, s katerimi naročnik izrecno in vnaprej soglaša. Vsakokrat veljavne cene so objavljene in sproti osveževane v tiskanih izdajah in/ali na spletni strani izdajatelja, pogoji naročnin pa so objavljeni na spletni strani izdajatelja. V primeru spremembe cen in pogojev naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, bo sprememba razvidna tudi preko (pred)računa za naslednje naročniško obdobje ali sporočena na kontakt naročnika, ki je naveden ob sklenitvi naročniškega razmerja. Spremenjene cene in pogoji naročnin veljajo od dneva objave vsakokratne spremembe cen dalje, na (pred)računih pa se upoštevajo s prvim naslednjim naročniškim obdobjem po uveljavljeni spremembi.

V primerih spremembe cen in/ali pogojev naročnin, ima naročnik pravico, da v roku petnajstih (15) dni od obvestila o spremenjeni ceni in/ali pogojih naročnine izdajatelja obvesti, da s spremembo ne soglaša, in sicer pisno na sedež izdajatelja ali preko e-pošte narocnine@mladina.si. Če naročnik v navedenem roku izdajatelja ne obvesti, se šteje, da spremembi cene in/ali pogojev naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko sprememba stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene cene in pogojev naročnine.

6.    Plačevanje naročnine

Izbrano naročniško obdobje se šteje kot časovno obdobje, za katerega bo naročnik vnaprej plačeval naročnino. Glede na frekvenco izbranega časovnega obdobja oziroma najkasneje ob izteku obdobja, za katerega je naročnina plačana, bo izdajatelj naročniku poslal račun za naslednje časovno obdobje, ki bo enako dolgo izbranemu časovnemu obdobju ob oddanem naročilu (mesečno, trimesečno, polletno, letno). Rok plačila je osem (8) dni od prejema računa za fizične osebe oz. 30 dni za pravne osebe, razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Čas izstavitve računov pravnim in fizičnim osebam je lahko pisno vnaprej dogovorjen tudi drugače.

Račune plačuje naročnik oz. plačnik, ki je kot tak naveden ob sklenjenem naročniškem razmerju. Račun prejme plačnik na navedeni naslov ob sklenitvi naročniškega razmerja. Naročnik/plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:
•    plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta …),
•    plačilo preko storitve SDD oz. direktna obremenitev (nekoč “trajni nalog”),
•    plačilo z elektronskim nakazilom,
•    plačilo na sedežu družbe in v poslovalnicah izdajatelja (gotovina, kartice),
•    plačilo preko kreditne kartice, PayPala (velja samo za mesečne naročnine).
SDD oz. direktno obremenitev (“trajni nalog”) lahko ureja plačnik od 20. 11. 2012 neposredno pri izdajatelju (otvoritve, spremembe, ukinitve) in ne več s svojo banko. Za ureditev trajnika naročnik kontaktira izdajatelja po telefonu (01 230 65 30) ali elektronski pošti (narocnine@mladina.si). Izdajatelj plačnike izrecno poziva, da izvrševanje te storitve vsakič sproti preveri na svojem bančnem izpisku.

Naročnik se s plačilom prve obveznosti iz naslova sklenjene naročnine zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročene tiskane edicije. Za pravilnost in celovitost vseh navedenih podatkov ob sklenitvi naročniškega razmerja jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v treh delovnih dneh po nastanku spremembe.

Reklamacije na izdane račune sprejema izdajateljev oddelek za naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni ali elektronski obliki (na sedež izdajatelja ali na narocnine@mladina.si). V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, se naročniško razmerje prekine. Naročeno edicijo se začne ponovno pošiljati, če plačnik dolg poravna v roku 35 dni od prekinitve. V kolikor plačnik dolg poravna kasneje, je potrebno tiskano edicijo ponovno naročiti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti do le-tega pri ponovni vzpostavitvi dostave naročene edicije ni več upravičen.

7.    Dostava

Dostava tiskanih edicij izdajatelja na katerikoli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino in se izvaja preko organizirane raznašalske mreže, tam, kjer pa ta ni organizirana, pa preko Pošte Slovenije. Pogoj za prvi dostavljeni izvod je plačana prva obveznost ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Reklamacije glede dostave sprejema izdajateljev oddelek naročnin na telefonski številki 01 230 65 30 (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure). Reklamacijo lahko naročnik pošlje tudi pisno (na sedež izdajatelja) ali na elektronski naslov narocnine@mladina.si.

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo v zvezi z dostavo tiskane edicije v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od neizpolnitve dostave. Izdajatelj bo v primeru, da je reklamacija upravičena, dostavil nadomestni izvod v najkrajšem možnem času.

8.    Začasna prekinitev dostave

Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij, če je želja po prekinitvi sporočena izdajatelju. V tem primeru se naročniku/plačniku ti izvodi ne zaračunajo. Fizične osebe zaprosijo za začasno prekinitev dostave z oddajo zahtevka z elektronskim sporočilom (na narocnine@mladina.si), po telefonu (01 230 65 30) ali pisno po pošti (na sedež izdajatelja). Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki (na sedež izdajatelja ali na narocnine@mladina.si), razen če je dogovorjeno drugače.

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem je naročnik ponovno vključen v avtomatično prejemanje naročene edicije na naslov, ki je bil veljaven pred prekinitvijo, razen, če je izrecno sporočeno drugače.

Začasna prekinitev dostave lahko traja največ tri (3) mesece naenkrat, veljati začne najpozneje v treh (3) delovnih dneh od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za začasno prekinitev.

Če naročnik/plačnik plačuje naročnino vnaprej za obdobje po veljavnih pogojih, se mu za nedostavljene izvode v obdobju začasne prekinitve dostave izda dobropis.

Z začasno prekinitvijo dostave tiskane edicije se avtomatično prekine tudi možnost dostopa do te iste edicije v njeni digitalni obliki (to so primeri, ko se je naročnik ob sklenitvi naročniškega razmerja odločil za paketno naročnino, ki vključuje tiskano in spletno različico naročene izdaje), razen, če se naročnik/plačnik in izdajatelj ne dogovorita drugače, tj. da se naročniku začasno ne dostavlja in zaračunava tiskana edicija, ampak samo spletna, po veljanem ceniku za naročanje spletnih edicij.

9.    Prenaročanje na počitniški naslov

Naročniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov v Sloveniji ali na Hrvaškem, v času poletne sezone, tj. od 1. 6. do 30. 9. v letu. Počitniški naslov in obdobje počitniškega prejemanja, ki ne velja dlje kot 30 dni, morata biti natančno navedena in sporočena v izdajateljev oddelek za naročnine vsaj tri (3) delovne dni od prejema zahtevka za prenaročilo. Fizične osebe prenaročanje izvedejo z elektronskim sporočilom (narocnine@mladina.si),  po telefonu (01 230 65 30) ali pisno (na sedež izdajatelja). Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (na sedež izdajatelja ali na narocnine@mladina.si).

V primeru prenaročila na želeni naslov na Hrvaškem dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno na Hrvaško, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na hrvaške naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošte. Za zamude pri dostavi pošiljk na naslove na Hrvaškem izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki na Hrvaškem prejmejo z zamudo ali jih ne prejmejo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Prenaročilo je možno tudi naslove v tujini, torej ne le na Hrvaškem, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Smiselno enako pa veljajo ostali pogoji, kot navedeni v prejšnjem odstavku.

10.    Podati o naročniku
 
Izdajatelj bo osebne podatke naročnika naročenih tiskanih edicij uporabljal za namen izpolnjevanja naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Izdajatelj spoštuje zasebnost naročnika in zagotavlja visoko raven varovanja njegovih osebnih podatkov. Z naročilom naročnik dovoljuje, da izdajatelj vse navedene osebne podatke ob sklenitvi naročniškega razmerja obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, trženje revij, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter pošiljanje vabil na izdajateljeve dogodke. Izdajatelj brez naročnikove pisne privolitve njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Naročnik naročene edicije lahko kadarkoli zahteva, da izdajatelj trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove osebne podatke za reklamiranje, trženje in anketiranje. Izdajatelj je v tem primeru dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Svojo zahtevo po preklicu lahko naročnik naročene edicije izvede tako, da jo posreduje na naslov narocnine@mladina.si oz. pisno na sedež izdajatelja. S pismom na fizični ali elektronski naslov izdajatelja lahko naročnik prav tako ureja vse svoje pravice, ki so opredeljene v Splošni uredbi o varovanju osebnih podatkov (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor).

Vsa naročila na izdajateljeve edicije se hranijo pri izdajatelju zaradi izvršitve sklenjenega naročniškega razmerja, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb oz. sklenjenih naročniških razmerij imajo pooblaščeni delavci izdajatelja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki se ne posredujejo nikamor razen zgolj pogodbenim partnerjem-obdelovalcem osebnih podatkov izdajatelja, zgolj v delu, ko je to za dosego namena uspešne izvedbe naročniškega razmerja nujno, vendar morajo ti v enaki meri spoštovati pravila, skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, obenem pa ima izdajatelj z njimi sklenjene tudi ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

11.    Odstop od pogodbe

Sklenjeno naročniško razmerje (v nadaljevanju in v naslovu tega člena pogodba).

Naročnik/plačnik ima pravico, da v 14 dneh od prejema prvega izvoda naročene edicije brez navedbe vzroka izdajatelja obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom edicij od izdajatelja zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik/plačnik o svoji odločitvi obvestiti izdajatelja z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, in sicer na naslov sedeža izdajatelja (Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti (narocnine@mladina.si).

Če naročnik/plačnik odstopi od pogodbe pravočasno, tj. v roku 14 dni od prejema prvega izvoda naročene edicije, mu izdajatelj brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Tako povračilo izdajatelj izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Po preteku 14 dnevnega roka za pravočasni odstop že plačanih naročnin ne vračamo. Edini strošek, ki bremeni naročnika/plačnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila prejetih izvodov edicij, v nasprotnem primeru je dolžan plačati prejete izvode, za katere se je odločil, da jih zadrži.

12.    Preklic in prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Preklic in s tem prenehanje naročniškega razmerja mora biti podan v pisni obliki, poslan po pošti na naslov sedeža izdajatelja (Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti (narocnine@mladina.si). Naročniško razmerje lahko plačnik/naročnik prekine kadarkoli, prekinitev se nato upošteva s potekom zadnje plačane naročnine za izbrano naročniško obdobje.

Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, izdajatelj naročnika in/ali plačnika ob odpovedi zaprosi in bo hvaležen za morebitno navedbo razloga odpovedi. Izdajatelj lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja, v kolikor odpoved vrši v imenu naročnika/plačnika druga oseba.

Naročnik/plačnik, ki je plačal naročnino vnaprej, naročniškega razmerja ne more prekiniti pred potekom obdobja, za katerega je že plačana naročnina, se mu naročnina za že dostavljene izvode obračuna po rednih pogojih iz cenika za naročnino. Morebitno nastalo razliko pa je naročnik/plačnik dolžan doplačati oz. se mu le-ta vrne na transakcijski račun, ki ga pisno sporoči izdajatelju. Pisne odpovedi začnejo veljati z datumom prejetja odpovedi, razen, če je bila odprema za edicijo že narejena

13.    Stvarne napake

Izdajatelj se obvezuje, da bo v primeru stvarne napake (manjkajoče, narobe zvezane strani) brezplačno zamenjal naročeno oz. kupljeno edicijo za nadomestno. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izdajatelja v osmih (8) dneh od dneva prejema naročene edicije oz. ko je bila napaka odkrita, sicer izgubi pravico iz tega naslova. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izdajatelju omogočiti, da stvar pregleda ter se prepriča o utemeljeni stvarni napaki. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročenem gradivu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

14.    Reševanje pritožb, sporov

Naročnik lahko morebitno pritožbo ali spor poda pisno, na sedež izdajatelja, ali na elektronski naslov narocnine@mladina.si.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

15.    Končne določbe

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za tiskane edicije veljajo kot sestavni del sklenjenega naročniškega razmerja med naročnikom in izdajateljem. Objavljeni so na spletni strani in na sedežu izdajatelja. Izdajatelj lahko spreminja Splošne pogoje in cenovno ponudbo, tako za obstoječe kot nove naročnike, skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo, z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Splošni pogoji za tiskane edicije začnejo veljati dne 15.  6.  2017, z nekaterimi naknadnimi dopolnitvami pa dne 23. 4. 2021. Ti Splošni pogoji za tiskane edicije se uporabljajo tudi za tista naročniška razmerja, sklenjena pred 15. 6. 2017.

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Ljubljana, junij 2017, april 2021

II.
Splošni pogoji za dostop in uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje na spletne edicije


1.    Namen
2.    Splošno o ponudniku
3.    Opredelitev bistvenih pojmov
4.    Avtorske pravice
5.    Dostop in uporaba
6.    Splošna priporočila uporabnikom
7.    Nakup, naročanje
8.    Cena
9.    Plačevanje
10.    Podatki o uporabniku
11.    Začasna prekinitev dostopa
12.    Odstop od pogodbe
13.    Preklic in prekinitev naročniškega dostopa
14.    Reklamacije, reševanje sporov
15.    Zavrnitev odgovornosti
16.    Uporabnik se zaveže, da
17.    Kršenje splošnih pogojev
18.    Meritve Moss in piškotki
19.    Spremembe in končne določbe

1.    Namen

Namen Splošnih pogojev za dostop in uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje na spletne edicije (v nadaljevanju Splošni pogoji za spletne vsebine) je opredeliti pojme ter razmerja med ponudnikom in uporabnikom (ponudnik in uporabnik podrobneje opredeljena v naslednjih dveh točkah: Splošno o ponudniku, Opredelitev bistvenih pojmov).

2.    Splošno o ponudniku

Podatki o ponudniku (v nadaljevanju ponudnik)
Naziv: Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana (skajšani naziv: Mladina d. d. Ljubljana).
Naslov in sedež: Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Spletna stran: www.mladina.si, www.monitor.si, www.global-on.net, www.zakladnicazdravja.si.
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: SRG 1/6093/00.
Osnovni kapital: 75.120,00 EUR.
Matična številka: 5366399.
Davčna številka: SI83610405.
TRR: SI56-0400-1004-9240-584, odprt pri Nova KBM d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.
Telefon: 01 230-65-00.
Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z nakupom, naročanjem in/ali uporabo spletnih vsebin/edicij: narocnine@mladina.si, narocnine@monitor.si, narocnine@global-on.net, narocnine@zakladnicazdravja.si.

Ponudnik je lastnik in izdajatelj spletnih vsebin in spletnih edicij, tj. časopisov, revij, revijalnih prilog ter posebnih ali samostojnih izdaj, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v okviru naročniškega razmerja ali pa tudi v prosti prodaji, in sicer preko ponudnikove spletne strani. Prav tako je ponudnik lastnik spletnih strani www.mladina.si, www.monitor.si, www.revijaglobal.si, www.zakladnicazdravja.si in izvajalec njihovih spletnih in tiskanih vsebin/edicij, za katere ima urejene potrebne avtorske pravice, partnerske pogodbe.

3.    Opredelitev bistvenih pojmov

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obiskuje/naroča/kupuje/dostopa do spletnih vsebin/edicij na spletni strani ponudnika.  

Uporabnik plačljivih vsebin je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo spletnih vsebin ponudnika strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani www.mladina.si in www.monitor.si in/ali kupi dostop do spletnih vsebin. Kjer je to od njega zahtevano, mora pred dostopom do plačljivih vsebin soglašati s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.  

Uporabnik neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletne strani ponudnika. Po želji se lahko na posamezne neplačljive vsebine, ki so na voljo preko e-pošte ponudnika, prijavi, kar opravi z registracijo in s soglašanjem s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.

Plačljiva vsebina je vsaka vsebina, ki je na spletni strani ponudnika ponujena za plačilo. Nakup plačljivih vsebin uporabniku prinaša časovno omejen dostop ali časovno neomejen oz. naročniški dostop do pisnega preklica, za kar se uporabnik sam odloči.  

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo spletnih storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine in drugimi navodili ponudnika.

Posamezne spletne vsebine ponujajo različne možnosti sodelovanja ter vsebine, produkte, storitve za uporabnike: nagradne križanke, nagradne igre, naročniške akcije, prodajne akcije, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila le-teh niso predmet teh Splošnih pogojev za spletne vsebine in so navedena sproti, ob posamezni vsebini.

Datumi izidov in s tem tudi dostop do spletnih vsebin ponudnika, ki so vezane na sklenjeno naročniško razmerje, se lahko spremenijo/prestavijo, v kolikor je na predvideni dan izida praznik in v primeru dvojnih številk. Ponudnik si pridržuje pravico do prestave oz. zamika izida posamezne spletne izdaje, če pride do sprememb okoliščin pri njeni izdelavi.

Prodajna cena: Ob posamezni plačljivi spletni vsebini ponudnika so navedene cene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene z vključenim DDV.

Naročnik je uporabnik, ki se naroči na ponudnikovo spletno vsebino in dostopa do nje na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine, in pod cenami, objavljenimi v ceniku ponudnika (www.mladina.si/narocnina). Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino/potrdila, temveč račune za naročnino/potrdila njemu dostopnih spletnih vsebin prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki kupi in/ali naroči eno ali več plačljivih vsebin ponudnika in soglaša s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine. Račune/potrdila z zaračunano naročnino/kupnino prejme, kot je opredeljeno ob sklenjeni naročnini/nakupu. V primeru naročnika, če le-ta ne dostopa do spletne edicije, ampak le plačuje račune za uporabnika naročene spletne edicije, se šteje, da je plačnik.

Naročnina je nadomestilo za dostopanje do naročene spletne edicije s potrebno registracijo.

Prodajni kanali: Uporabnik lahko plačljive vsebine ponudnika kupi ali se nanje naroči prek različnih prodajnih kanalov, ki so opredeljeni v 7. točki Splošnih pogojev za spletne vsebine (Nakup, naročanje).

4.    Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ponudnika, so last družbe Mladina d. d. Ljubljana, razen če to ni posebej navedeno. Vse spletne vsebine ponudnika so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja družbe Mladina d. d. Ljubljana.

5.    Dostop in uporaba

Spletne strani ponudnika so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani www.mladina.si, www.monitor.si, www.revijaglobal.si, www.zakladnicazdravja.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do svojih spletnih strani.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih za nakup dostopa na spletnih straneh ponudnika. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletnih strani bo ponudnik vsebin sproti objavljal in posodabljal na spletnih straneh www.mladina.si, www.monitor.si, www.revijaglobal.si, www.zakladnicazdravja.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 17. členu teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin na svojih spletnih straneh na posamezno geslo.

Za uporabo plačljivih spletnih vsebin ponudnika ni starostnih omejitev.

6.    Splošna priporočila uporabnikom

Uporabnik se zaveže, da bo skrbno varoval svoje geslo (velja za tiste uporabnike, ki ga imajo iz naslova potrebne registracije) in ga ne bo izdal drugim osebam. Če ponudnik zazna kršitev, uporabnika najprej opozori z elektronskim sporočilom, če se kršitve nadaljujejo, lahko predčasno onemogoči dostop brez vračila plačila.

Uporabnik vsebine uporablja v skladu z navodili in priporočili ponudnika in z navodili ponudnika poti.

Uporabnik naj se zaveda, da so kljub skrbi in nadzoru storitev mogoče zlorabe.

7.    Nakup, naročanje

Uporabnik plačljivih vsebin se na posamezne plačljive vsebine na spletni strani ponudnika lahko naroči ali jih kupi preko različnih podajnih kanalov, in sicer:
•    Za časovno omejeni dostop: kot je navedeno v navodilih za zakup neposredno pod posamezno spletno vsebino/člankom.
•    Za časovno neomejeni oz. naročniški dostop do pisnega preklica: z izpolnjeno e-naročilnico na www.mladina.si/narocnina ali po elektronski pošti na narocnine@mladina.si ali na narocnine@monitor.si.

Veljavno izpolnjeno naročilo preko posameznega prodajnega kanala praviloma vsebuje naslednje podatke:
•    izbrano plačljivo vsebino, katero uporabnik kupuje/naroča in s tem tudi do nje dostopa,
•    izbrano naročniško obdobje za plačilo in obnavljanje naročnine (v kolikor gre za naročnino na spletno edicijo ponudnika),
•    ime, priimek (oz., v primeru pravne osebe, naziv družbe), naslov in kontakt naročnika/kupca,
•    naslov oz. naziv prejemnika vsebine (v kolikor je le-ta drugačen ali v primerih, ko je prijavljeni naročnik le plačnik in podarja vsebino tretji osebi),
•    soglasje s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine/edicije.  

Uporabnik do plačljivih vsebin dostopa po plačilu obveznosti (Podrobneje v točki Plačevanje) in v skladu z navodili za dostopanje do plačljivih vsebin (registracija, kot je zahtevana).

8.    Cena

Cena posamezne plačljive vsebine se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika ponudnika, ki je naveden ob posamezni plačljivi vsebini in na spletni strani www.mladina.si/narocnina.

Cena za naročniški dostop do plačljivih vsebin je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene spletne edicije z upoštevanim naročniškim popustom (za fizične osebe) in števila izidov naročene edicije v določenem časovnem obdobju, glede na izbrano naročniško obdobje ob sklenitvi naročniškega razmerja. V kolikor je naročniško razmerje sklenjeno pod akcijskimi pogoji, bodo morebitni dodatno priznani popusti razvidni iz računa/potrdila za plačilo naročnine.

Ponudnik ima pravico spremeniti cene in pogoje plačljivih vsebin, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, s katerimi uporabnik plačljivih vsebin izrecno in vnaprej soglaša.

V primeru spremembe cen in pogojev plačljivih vsebin na osnovi naročniškega dostopa, bo naročnik o tem obveščen z objavo sprememb v spletnih izdajah ponudnika ali preko (pred)računa za naslednje naročniško obdobje ali na kontakt, ki ga je navedel ob sklenitvi naročniškega dostopa. Spremenjene cene in pogoji naročnin veljajo od dneva objave vsakokratne spremembe cen dalje, naročnina pa se po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

V primerih spremembe cen in/ali pogojev plačljivih vsebin na osnovi naročniškega dostopa ima naročnik pravico, da v roku petnajstih (15) dni od obvestila o spremenjeni ceni in/ali pogojih naročnine ponudnika obvesti, da s spremembo ne soglaša, in sicer preko e-pošte narocnine@mladina.si. Če naročnik v navedenem roku ponudnika ne obvesti, se šteje, da spremembi cene in/ali pogojev naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko sprememba stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene cene in pogojev naročnine.

9.    Plačevanje

Uporabnik plača časovno omejeni dostop do plačljivih vsebin v skladu z navodili in možnostmi, ki so navedeni neposredno pod posamezno plačljivo vsebino in si jih izbere sam:
-    Nakup in plačilo preko telefona (mogoč pri operaterjih Telekom Slovenije in A1);
-    Nakup in plačilo s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal.

Uporabnik plača časovno neomejeni oz. naročniški dostop do plačljivih vsebin glede na izbrano naročniško obdobje ob sklenitvi naročniškega razmerja in glede na izbrano plačilnost možnost (plačilna kartica, PayPal). Izbrano naročniško obdobje se šteje kot časovno obdobje, za katerega bo naročnik vnaprej plačeval naročnino. Glede na frekvenco izbranega časovnega obdobja oziroma najkasneje ob izteku obdobja, za katerega je naročnina plačana, bo ponudnik naročnika obremenil za naslednje naročniško obdbobje avtomatsko do preklica.  

Uporabnik oz. naročnik za časovno neomejeni dostop do plačljivih vsebin za izbrano naročniško obdobje, ki se obnavlja na časovna obdobja, daljša od 30 dni, naročnino poravna s priloženim plačilnim sredstvom, tj. univerzalni plačilni nalog – UPN (po ukinitvi posebne položnice), ki ga prejme plačnik na navedeni naslov ob sklenitvi naročniškega razmerja. Naročnik/plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:
•    plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta …),
•    plačilo preko storitve SDD oz. direktna obremenitev (nekoč “trajni nalog”),
•    plačilo z elektronskim nakazilom,
•    plačilo na sedežu družbe in v poslovalnicah izdajatelja (gotovina, kartice),
•    plačilo preko kreditne kartice, PayPala (velja samo za mesečne naročnine).
SDD oz. direktno obremenitev (“trajni nalog”) lahko ureja plačnik od 20. 11. 2012 neposredno pri izdajatelju (otvoritve, spremembe, ukinitve) in ne več s svojo banko. Za ureditev trajnika naročnik kontaktira ponudnika po elektronski pošti (narocnine@mladina.si ali narocnine@monitor.si). Ponudnike plačnike izrecno poziva, da izvrševanje te storitve vsakič sproti preveri na svojem bančnem izpisku.

Naročnik se s plačilom prve obveznosti iz naslova sklenjene naročnine zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročene spletne vsebine. Za pravilnost in celovitost vseh navedenih podatkov ob sklenitvi naročniškega razmerja jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe ponudniku v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v treh delovnih dneh po nastanku spremembe.

Reklamacije na izdane račune in/ali izvršene obremenitve sprejema ponudnikov oddelek za naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, oz. 8 dni po prejetem obvestilu, ki ga prejme naročnik za bremenitev preko plačilne kartice in ali PayPala, v elektronski obliki (narocnine@mladina.si ali narocnine@monitor.si). V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, se naročniško razmerje prekine. Dostop se ponovno nazaj omogoči, če plačnik dolg poravna v roku 35 dni od prekinitve. V kolikor plačnik dolg poravna kasneje, je potrebno plačljive spletne vsebine ponovno naročiti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostopa zaradi neporavnanih obveznosti do le-tega pri ponovni vzpostavitvi dostopa naročenih spletnih vsebin ni več upravičen.

Pri plačevanju digitalne naročnine preko kreditne kartice veljajo avtomatski odtegljaji za obnavljanje digitalnega naročniškega obdobja do preklica. 

10.    Podatki o uporabniku/naročniku

Uporabo spletnih vsebin ponudnika urejajo pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/98 s spremembami in dopolnitvamu; ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Za uporabo določenih storitev na spletnih straneh ponudnika vsebin mora uporabnik ali naročnik opraviti registracijo, pri kateri bo moral posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Registracijo lahko uporabnik ali naročnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Registrirani uporabnik ali naročnik dovoljuje ponudniku vsebin, da posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje v skladu z veljavno uredbo oz. izključno za uresničevanje obveznosti iz naslova naročniških/pogodbenih razmerij in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom ali naročnikom.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov in/ali naročnikov na njegove spletne vsebine pridobival, hranil in drugače obdelovala za naslednje namene:
-    vodenje baze registriranih uporabnikov/naročnikov;
-    administracije spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj...);
-    statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto);
-    obveščanje o vsebinah, novostih, ponudbi, akcijah in drugih podobnih vsebinah ponudnika in/ali njegovih poslovnih partnerjev po e-pošti.

Ponudnik bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Za uporabnike in prejemnike Monitorjeve tedenske okrožnice to pomeni: Če ste izrecno privolili, vam pošiljamo Monitorjevo tedensko okrožnico, kar hkrati pomeni, da vam lahko pošiljamo tudi elektronsko vsebino komercialne narave. Podatki, ki ste nam jih posredovali, se bodo uporabljali za te namene. Če tedenskih okrožnic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo (odjava je navedena na dnu vsak tedenske okrožnice). Obdelava podatkov za pošiljanje novic je nujna zaradi naših legitimnih interesov,  zato za obdelavo tovrstnih podatkov vaše privoljenje ni potrebno. Pravna osnova je vaše naročilo.  Brez vašega naročila vam tedenske okrožnice ne bomo pošiljali.

Naročila in osebni podatki uporabnikov, oddani na spletnem mestu ponudnika, se hranijo pri ponudniku zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti in obveznosti za posamične plačljive vsebine, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci ponudnika in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove osebne podatke za reklamiranje, trženje in anketiranje. Izdajatelj je v tem primeru dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov. Svojo zahtevo po preklicu lahko uporabnik izvede tako, da jo posreduje na narocnine@mladina.si ali narocnine@monitor.si. S pismom na fizični ali elektronski naslov ponudnika lahko naročnik prav tako ureja vse svoje pravice, ki so opredeljene v Splošni uredbi o varovanju osebnih podatkov (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor).

11.    Odstop od pogodbe

Sklenjeno naročniško razmerje (v nadaljevanju in v naslovu tega člena pogodba).

Naročnik/plačnik ima pravico, da v 14 dneh od prvega dostopa do tistih vsebin, ki jih plača na osnovi sklenjenega naročniškega razmerja, brez navedbe vzroka ponudnika obvesti, da odstopa od pogodbe in od ponudnika zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik/plačnik o svoji odločitvi obvestiti ponudnika z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, in sicer po elektronski pošti (narocnine@mladina.si).

Če naročnik/plačnik odstopi od pogodbe pravočasno, tj. v roku 14 dni od prvega dostopa naročene spletne vsebine, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

12.    Preklic in prekinitev naročniškega dostopa

Preklic in s tem prenehanje naročniškega dostopa do ponudnikovih spletnih vsebin mora biti podan v pisni obliki, po elektronski pošti (narocnine@mladina.si ali narocnine@monitor.si).

Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, ponudnik naročnika in/ali plačnika ob odpovedi zaprosi in bo hvaležen za morebitno navedbo razloga odpovedi. Odpovedi začnejo veljati z datumom prejetja odpovedi. Ponudnik lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja, v kolikor odpoved vrši v imenu naročnika/plačnika druga oseba.

Če želi naročnik/plačnik, ki je plačal naročnino vnaprej, naročniško razmerje prekiniti pred potekom obdobja, za katerega je že plačana naročnina, se mu naročnina za vsebine, do katerih je dostopa do preklica, obračuna po rednih pogojih iz cenika za naročnino. Morebitno nastalo razliko pa je naročnik/plačnik dolžan doplačati oz. se mu le-ta vrne na transakcijski račun, ki ga pisno sporoči ponudniku.

13.    Reklamacije, reševanje sporov

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom zagotovil odpravljanje vzrokov za reklamacijo. Če pri tem ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, bo reklamacijo posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

14.    Zavrnitev odgovornosti

 Uporabnik spletnih vsebin ponudnika se mora zavedati, da:
•    Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso popolnoma zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti;
•    Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
•    Uporabnik za uporabo potrebuje primeren računalnik/tablico/pametni telefon;
•    Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
•    Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.mladina.si, www.monitor.si, www.global-on.net, www.zakladnicazdravja.si, katere avtorji so uporabniki spletnih vsebin;
•    Ponudnik si pridržuje pravico neobjave vsebinsko neprimernih sporočil in/ali komentarjev na vse objavljene vsebine.

15.    Uporabnik se zaveže, da
 
•    v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
•    ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
•    storitev ne bo izrabljal v nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
•    ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
•    ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
•    ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
•    ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnih strani ponudnika vsebin in še posebej njenih plačljivih vsebin,
•    ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

16.    Kršenje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine ali delujejo v nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih vsebin, tudi če so storitev plačali.

Ponudnik si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali uporabniško ime tretjim osebam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku, ponudniku poti ali tretjim osebam kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik je seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik na utemeljeno zahtevo državnega organa temu posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku z e-pošto na naslov webmaster@mladina.si, webmaster@monitor.si ali pisno na naslov Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, s pripisom Spletna Mladina, Spletni Monitor.

17.    Meritve MOSS in piškotki

Spletne strani ponudnika uporabljajo informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih strani ponudnika, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Podrobneje o piškotkih ponudnika: https://www.mladina.si/piskotki/.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Podjetje Fistnet d.o.o. (DotMetrics) v namen raziskovanja obiskovanja spletnih strani zbira podatke o obiskanosti spletnih strani. Več informacij o politiki zasebnosti podjetja lahko najdete na naslednji povezavi:
https://www.dotmetrics.net/privacy-center.  

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletnih straneh ponudnika uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov.
Če je uporabnik soglasje za piškotke dal, pa si je kasneje premislil, bo moral ponastaviti svojo odločitev tako, da bo piškotke izbrisal. Po izbrisu bo ponovno dobil obvestilo, ali želi piškotke.

18.    Spremembe in končne določbe

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za spletne vsebine veljajo kot sestavni del razmerja med uporabniki in ponudnikom. Objavljeni so na spletni strani in na sedežu ponudnika. Ponudnik lahko spreminja Splošne pogoje in cenovno ponudbo, tako za obstoječe kot nove naročnike, skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo, z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Ponudnik lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Ljubljana, 24. 11. 2011, junij 2018, april 2021