Ah, kreativnost

Ministrstvo za kulturo je pripravo in izvedbo projekta Center za kreativnost (CzK) zaupalo Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) na podlagi izkušenj z zagotavljanjem podpore ustvarjalcem skozi Bienale oblikovanja, in uspešnega vodenja velikih mednarodnih projektov. MAO projekta ne izvaja zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev, saj je za dodatna sredstva sposoben poskrbeti sam. Leta 2015 je muzej pri Evropski komisiji tako pridobil projekt Future Architecture, s katerim koordinira podporo za partnerje in ustvarjalce na področju arhitekture za celotno Evropo. Prav uspešno vodenje te platforme je bilo eden od vzrokov za to, da je bil MAO izbran za vodenje projekta CzK, ki na podoben način zagotavlja podporo podjetjem in podjetniško usmerjenim ustvarjalcem v Sloveniji.

Projekt CzK se izvaja na podjetniški osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, njegov specifični cilj pa je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij.

S Centrom za kreativnost država nadgrajuje institucionalni sistem s trajno dodatno funkcijo zagotavljanja podpore podjetniškim ambicijam ustvarjalcev in projektov ter internacionalizaciji slovenskega kulturnega in kreativnega sektorja. Evropsko financiranje CzK se bo leta 2022 končalo, CzK pa bo tudi po tem izvajal podporne aktivnosti na podlagi zaznanih potreb in pridobljenih izkušenj v teku projekta.

Projekt CzK je zasnovan s ciljem doseganja učinkov za tiste skupine, ki jih projekt posebej naslavlja. Tako je skoraj 90 % od 11 milijonov evrov namenjenih izvajanju programov Platforme CzK v izvedbi MAO in subvencijam za ustvarjalce in podjetnike v izvedbi Ministrstva za kulturo, le desetina te vsote pa je namenjena stroškom zagona in režijskim stroškom (plače zaposlenih, ureditev prostorov, nakup opreme, pisarniški material, tehnična, finančna in pravna podpora zunanjih izvajalcev).V letu 2018 je Platforma CzK v izvedbi MAO tako vzpostavila mrežo več kot 15 partnerskih organizacij in koprodukcij ter v svoje programe vključila 59 podjetij in 3.400 udeležencev iz kreativnega sektorja, ki so se udeležili več kot 50 izobraževalnih dogodkov, mentorstev, razstav, predstavitev, mreženj doma in v tujini in svetovanj. Zato so nepravilna navajanja, da gre nerazumen del proračuna Centra za njegov »pogon«.

Organ upravljanja (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - SVRK) je namreč v projektu omejil število zaposlitev na največ 5 oseb. Pri zaposlovanju je MAO dolžan slediti potrjenemu kadrovskemu načrtu CzK. Število zaposlenih glede na obseg izvedenega programa je v MAO izjemno nizko in pod povprečjem primerljivih javnih zavodov v kulturi. Zato pri izvajanju projekta MAO najema tudi zunanje izvajalce. Ti izvajalci so za določene aktivnosti ključnega pomena, za nekatera specializirana dela, pa je najem zunanjih izvajalcev bolj smotrn.

Zaradi nadzora nad celotnim obdobjem trajanja projekta je MAO postal zavezanec za izvajanje javnih naročil po ZJN-3. Vrednost del in storitev, ki jih bo v okviru projekta Platforma CzK oddal zunanjim izvajalcem, se sešteva, pogosto za celotno petletno obdobje trajanja projekta tj. do leta 2022.

Za zagotovitev transparentnosti in nadzora poslovanja javnega zavoda MAO in izvajanja projekta CzK je vodstvo MAO v sodelovanju z ministrstvom ter na priporočila in zahteve sveta javnega zavoda že v letu 2017 sprejelo več ukrepov. Izdelan je bil natančen postopek sprejemanja odločitev o izbiri izvajalcev za vsa javna naročila, sprejet je bil Pravilnik o delu projektnega sveta CzK in imenovan pooblaščenec za navzkrižje interesov.

Opisane ukrepe je MAO uvedel, ker je namenska poraba evropskih sredstev v skladu s pogodbo o izvajanju projekta CzK strogo nadzorovana v okviru rednega finančnega in vsebinskega poročanja o porabi sredstev. Poraba v okviru projekta se nadzira in potrjuje na ravni posredniškega organa (Ministrstvo za kulturo), organa upravljanja (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - SVRK) in revizijskega organa (Ministrstvo za finance in Evropska unija). Posredniški organ izvaja preverjanja originalne dokumentacije in rezultatov projekta na kraju samem.

Postopek odločanja o oddaji javnih naročil v MAO se vodi na treh ravneh: na ravni razpisne komisije, direktorja in sveta javnega zavoda. O vsakem javnem naročilu odloča devet oseb, trije člani razpisne komisije, direktor MAO in 5 članov sveta javnega zavoda MAO. V primeru preskromnega odziva na javno naročilo ali zaradi drugih razlogov lahko direktor ali svet MAO zahtevata razveljavitev postopka in njegovo ponovitev z drugačnimi pogoji. S sklepom je svet MAO zaradi odziva le enega ponudnika razveljavil postopek oddaje del za izvajanje PR storitev, zaradi česar je bil razpis ponovljen s poenostavljenimi razpisnimi kriteriji. Za zagotovitev širše udeležbe in števila ponudb je bilo javno naročilo za PR objavljeno na spletnih straneh Marketing Magazina. O razpisu je bilo obveščeno Društvo za marketing Slovenije, razpis pa je bil objavljen na spletni strani MAO in na portalu za javna naročila.

V okviru projekta CzK je svet MAO potrdil sestavo projektnega sveta, katerega funkcija je vsebinske narave in ni uraden organ javnega zavoda. Svet MAO je v času konstituiranja projektnega sveta sprejel „Pravilnik o delu projektnega sveta CzK“ in v 12. členu določil, da so člani projektnega sveta ob prejemu gradiv za obravnavo dolžni posredovati izjavo o navzkrižju interesov ter morebitno navzkrižje interesov v povezavi z dnevnim redom seje sporočiti skrbniku navzkrižja interesov. Skrbnik v primeru navzkrižja interesov obvesti predsednika projektnega sveta in direktorja MAO o izločitvi članov projektnega sveta s seje.

Na podlagi sprejetih ukrepov lahko zatrdimo, da je poslovanje javnega zavoda MAO transparentno, vsa potrebna dokumentacija v povezavi s projektom CzK, partnerji in izvajanjem javnih naročil pa je objavljena na portalu javnih naročil, na spletnih straneh MAO in CzK ter v spletnih novicah muzeja. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.