Uredništvo

29. 8. 2019  |  Družba

V soboto protest, ki opozarja, da sta volk in rjavi medved zavarovani živalski vrsti

"Odstrel volka in rjavega medveda, kot si ga predstavljajo naše institucije pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor, ni zakonit," opozarjajo nevladne organizacije, ki obenem zahtevajo odstop ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec

Volk in medved (fotografija je simbolična in ni nastala v Sloveniji)

Volk in medved (fotografija je simbolična in ni nastala v Sloveniji)
© Beni Ziegler / WikiCommons

Slovenske nevladne organizacije s področja zaščite živali in okolja ter številni posamezniki, ki pozorno spremljajo dogajanje okoli napadov medvedov in volkov na drobnico in druge rejne živali, organizirajo protest, ki bo v soboto, 31. avgusta, ob 11. uri potekal na Trgu republike v Ljubljani. Opozoriti želijo na številna dejstva, ki slovenski javnosti "zaradi pristranskosti nekaterih medijev in interesnih skupin ostajajo zamolčana".

"Najprej želimo opozoriti na to, da sta volk in rjavi medved zavarovani živalski vrsti. Ščitijo ju mednarodna zakonodaja kot Bernska konvencija, Alpska konvencija, Konvencija o biološki raznovrstnosti, CITES, podpisnica vseh je tudi Slovenija. Obe vrsti ščiti evropska zakonodaja z Direktivo o habitatih, prenesena v slovensko zakonodajo preko Zakona o ohranjanju narave ter Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Zakonodaja določa strog režim varstva obeh vrst, izjeme pa so dopustne le, če ugodno stanje populacije živali ni ogroženo in če resnično ni mogoče na drug način zagotoviti varnosti ljudi in premoženja. Tudi Zakon o divjadi in lovstvu in Zakon o zaščiti živali kot temeljni zakon zaščite živali določata odstrel kot način preprečitve ogrožanja ljudi in premoženja, če tega ni mogoče varovati na drug način, v nasprotnem primeru gre za nepotrebno usmrtitev, ki je opredeljena kot mučenje živali," so zapisali v sporočilu za javnost.

Odstrel volka in rjavega medveda, kot si ga predstavljajo naše institucije pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor, ni zakonit, poudarjajo. "To je že večkrat v svojih sodbah ugotovilo Upravno sodišče in razveljavilo sporne odloke o odstrelu. Ministrstvo za okolje in prostor pa napak ni odpravilo, temveč jih je še stopnjevalo z Interventnim zakonom, ki ne le da krši navedene pravne akte, temveč se z njegovim sprejetjem zlorablja še institut interventnega zakona, ki je namenjen varnosti države in odpravam posledic naravnih nesreč. Vsebina zakona je podobna razveljavljenim odlokom, test sorazmernosti posega odstrela s posledicami ob hkratni presoji blažjih ukrepov ni opravljen. Sam odstrel, skrit pod izrazom »odvzem iz narave«, poteka kot odstrel lovnih živali, brez selekcije in utemeljitev, dovoljene so celo nekatere zaradi neetičnosti že dolgo prepovedane oblike lova, kot sta denimo lov na živali z mladiči in uporaba umetnih virov svetlobe," dodajajo.

Organizatorji protesta menijo, da bi morale biti okoljske organizacije biti vključene v postopke sprejemanja aktov, a so že leta izključene.

Organizatorji protesta menijo, da bi morale biti okoljske organizacije biti vključene v postopke sprejemanja aktov, a so že leta izključene, s čimer se krši Aarhuška konvencija. Na svoja vprašanja in predloge dobivajo odgovore šele po sprejemu aktov, odgovori so pavšalni, brez utemeljitev, opozarjajo.

Zato pozivajo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Državni zbor in Vlado RS, da končno začnejo spoštovati vse navedene pravne akte ter sodbe Upravnega sodišča, ki je že večkrat poudarilo, da je potrebno najprej uporabiti vsa ostala razpoložljiva sredstva zaščite in varovanja živali, odstrel pa le kot zadnjo možnost, v primeru, ko drugi načini varovanja ljudi in premoženja niso več učinkoviti. "Skladno z zakonodajo je dovoljen le izredni odstrel tistih osebkov, ki so dokazano izvršili napad, zato pozivamo k razveljavitvi Interventnega zakona, saj povzroča nepopravljivo škodo populacijam obeh zveri. Evropska komisija je že seznanjena z Interventnim zakonom in ob sedanjem ravnanju institucij se bo prej ali slej lotila tudi tega problema," so še zapisali v sporočilu za javnost. 

Ministrstvo prav tako pozivajo, da končno začne upoštevati strokovne argumente in raziskave pri zaščiti volka in rjavega medveda in da ob spoštovanju Aarhuške konvencije pripravi ukrepe za preprečevanje škode po zvereh brez škodovanja zverem.

"Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Aleksandro Pivec, pozivamo k odstopu, oziroma predsednika vlade, da sproži postopke za njeno razrešitev, saj se ministrica ne zaveda pomena trajnostno naravnanega kmetijstva, temveč zagovarja stališča zgolj tistih slabo izobraženih živinorejcev, ki ignorirajo vse znanje s tega področja, zavračajo učinkovite in subvencionirane ukrepe za zaščito svojih živali in ne skrbijo za njihovo varnost. Z odškodninskimi zahtevki črpajo državni proračun, čeprav bi morali za svoja ravnanja odgovarjati vsaj veterinarski inšpekciji, katere nadrejena je zgoraj omenjena ministrica," so še zapisale nevladne organizacije.

Medtem ko je bilo s strani vlade in ministrstev opravljenih več sestankov s predstavniki kmetov in rejcev, ni bil opravljen niti en sestanek s predstavniki okoljevarstvenih organizacij, dodajajo. Takšno ravnanje se jim zdi povsem nesprejemljivo za državo, ki se razglaša za pravno. Menijo, da bi se to početje lahko zaustavilo le, če bi bili vpleteni za svoje delo moralno, finančno in kazensko odgovorni.

"Odstrel živali ni učinkovit. Dokazano ni povezanosti med velikostjo populacije ter škodnimi primeri. V primeru volka je odstrel škodljiv že zato, ker ima volk sposobnost samoregulacije svojega števila, ko sta hrana in prostor omejena, z odstrelom pa porušimo ravnovesje v tropu, ki posledično ne more več pleniti divjadi, zato oslabljen trop preide na lažji plen, na nezaščitene rejne živali."

"Projekt SloWolf je že pred leti podrobno določil tehnične podrobnosti zaščitnih ukrepov, kot so elektromreže, ki so ob sočasni uporabi pastirskih psov, zapiranja živali v staje in prisotnosti človeka učinkovite. Zaščitni ukrepi so bili v začetku sofinancirani v celoti, zdaj so v visokem odstotku. Preizkušajo se še druge metode, kot so kamere, zvočni motilci, senzorske luči. Zaradi neznanja in nezainteresiranosti nekaterih rejcev marsikje živali še vedno niso zavarovane. Pojavlja se tudi sum načrtno slabo izvedenih zaščitnih ukrepov, da bi se s tem utemeljevala njihova neučinkovitost in nujnost odstrela. Težave z napadi imajo vedno isti rejci, s čimer kršijo Zakon o zaščiti živali ter Pravilnik o zaščiti rejnih živali, opustitev varovanja živali pomeni mučenje živali, povzročeno namerno oziroma iz hude malomarnosti. Zato pozivamo veterinarsko inšpekcijo k ukrepanju, rejce pa, da se začnejo zavedati svoje odgovornosti do živali, ki ne bi smele biti samo sredstvo zaslužka, ampak bi morali kot dobri gospodarji skrbeti za njihovo dobrobit in varnost. Rejci bi morali imeti obveznost izvajanja zaščitnih ukrepov kot nujni pogoj za izplačilo odškodnine," so zapisali.

Prav tako poudarjajo, da odstrel živali ni učinkovit: "Dokazano ni povezanosti med velikostjo populacije ter škodnimi primeri. V primeru volka je odstrel škodljiv že zato, ker ima volk sposobnost samoregulacije svojega števila, ko sta hrana in prostor omejena, z odstrelom pa porušimo ravnovesje v tropu, ki posledično ne more več pleniti divjadi, zato oslabljen trop preide na lažji plen, na nezaščitene rejne živali. Odstrel prav tako ne more biti argument za zmanjšanje krivolova, saj ta poteka tudi pri lovnih vrstah z visokim odstrelom, npr. pri srnah. Nujna podlaga za odstrel je lahko le točno število osebkov določene vrste, zgolj domneve o številu kot v primeru medveda ne morejo biti podlaga za višino odstrela, tako določa tudi mednarodni okoljevarstveni standard previdnosti in sam namen varovanja zavarovanih živalskih vrst. Odstrel ne prinaša niti pomiritve ljudi, saj do teženj po odstrelu določenih vrst prihaja vsakih nekaj let, posebej sporen je argument napada na človeka, saj napad volka na človeka ni zabeležen. Medved bi človeka lahko ubil z enim udarcem, pa tega ne stori, ker se napadi dogajajo le v samoobrambi, kot opozorilo z namenom odvračanja človeka, večinoma zaradi ščitenja mladičev."

"Zaradi nepremišljene urbanizacije in velike razpršenosti naselij se zdaj gozd in naselje pogosto stikata, zato živali pridejo do naselij. Prebivalstvo na podeželju zaradi neozaveščenosti namreč še vedno ne izvaja osnovnih zaščitnih ukrepov preprečevanja škode po divjadi."

Slovenskim strokovnim institucijam pri »upravljanju z divjadjo« očitajo, da ne znajo opravljati svojega dela. "Poleg večletnega protizakonitega ravnanja je sporno zanemarjanje strokovnih spoznanj iz lastnih vrst, raje se uklanjajo interesom določenih skupin, ki jim deloma pripadajo tudi sami, zato prihaja do kolizije interesov. Ni sporen le odstrel, gre za vrsto ravnanj, zaradi katerih populacije živali nekontrolirano rastejo ali upadajo, ukvarjajo se z nekaj deset vrstami lovne divjadi, na tisoče drugih vrst pa ni deležnih nobene pozornosti »upravljalcev«, čeprav je vedno več vrst ogroženih. Raje igrajo posrednike med različnimi skupinami. Trenutno se ugiba, če bomo imeli 300 ali 450 medvedov, namesto da bi postopno prenehali z njihovim intenzivnim hranjenjem, saj je prav to početje krivo za tolikšen porast populacije. Z umetnim občutkom obilja hrane se živali razmnožujejo bolj kot bi se sicer, preživi pa tudi več šibkih osebkov, s čimer se dolgoročno škoduje stabilnosti vse populacije. Prav tako genetski čistosti populacije evropskega volka škodujejo križanci s psom, ki bi morali biti sterilizirani, pojavljajo se tudi pri nas in zaradi drugačnega vedenja kot pri volku morda povzročajo napade," so še zapisali in dodali, da s bi morali prenehanjem odstrela zmanjšati tudi odstrel vrst, ki so plen zveri. "Cilj stroke bi moral biti, da narava v čim večji možni meri vzpostavi svoje lastne mehanizme, ne pa da iz živali prosto živečih vrst s hranjenjem delamo rejne živali in z lažjim odstrelom kujemo dobičke celo iz zavarovanih živalskih vrst, kar je povsem neetično in bi moralo biti prepovedano," so dodali.

Zapisali so še, da je bil v preteklosti med naseljem in gozdom pas njiv in travnikov, zato so se živali zadrževale izven naselij. "Zaradi nepremišljene urbanizacije in velike razpršenosti naselij se zdaj gozd in naselje pogosto stikata, zato živali pridejo do naselij. Prebivalstvo na podeželju zaradi neozaveščenosti namreč še vedno ne izvaja osnovnih zaščitnih ukrepov preprečevanja škode po divjadi. Še vedno ni dovolj medvedovarnih smetnjakov, ograjenih čebelnjakov, sadovnjakov, še vedno se na obrobjih vasi odlaga mrhovina in drugo, kar privablja živali, potem pa se njihova prisotnost dojema kot problem. Zato so živali zbegane. Treba jih je odvrniti od naselij, raje z ograjami kot z odstrelom, ker ni pošteno, da bi z življenjem plačevale napake človeka. Vendar je nujno tudi omejevanje prisotnosti človeka v naravnem okolju, kjer bi moralo biti več miru. Piknike in rekreacijo lahko prirejamo in izvajamo tudi drugje," navajajo v sporočilu za javnost.

Kjer se konča znanje, se začne nasilje. Odstrel je značilno ravnanje človeka, ki ponazarja bistvo človekovega odnosa do narave – instanten nasilni poseg za današnjo korist, jutrišnje posledice pa ob tako zapletenem sistemu kot je narava, niso predvidljive in se zmeraj izkažejo za hujšo škodo od tiste, ki se jo na hitro preprečuje. Živali so bile tu pred nami, odvzeli smo jim velik del okolja, zato je skrajni čas, da se naučimo okolju tudi dajati, ne le jemati. Čas je, da se naučimo strpnosti, sobivanja, sprejeti je treba vsa ekološka spoznanja, ne samo tista, ki ustrezajo človeku, spoznati je treba, da narava ni naša nasprotnica, ki jo je treba izkoriščati, ampak smo del nje. Če smo Slovenci tako ponosni na lastno biotsko raznovrstnost, jo moramo spoštovati in se zavedati, da sta njen pomemben del tudi rjavi medved in volk.

Organizatorji protesta so se združili pod imenom Ne ubijaj! Sobivaj! Protestiraj!, prvopodpisnike pa najdete na seznamu spodaj.

Lajka, Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski

Animal Angels, društvo za pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom

Rubayal, društvo za zaščito živali

Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo

Društvo za dobrobit živali AniMa

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Društvo za zaščito konj in ostalih živali

Društvo Arja

Društvo Angelske šapice

Društvo Reks in Mila

Zavod za zaščito rejnih živali Koki

Zavod Pet, pasja enota terapevtov, zavod za terapijo s pomočjo psov

Zavod Pit

Omnia

Piratska stranka Slovenije

Breda Merela, Ljubljana

Neli Hevir, Ljubljana

Bojan Zadravec, Ljubljana

Boštjan Antolin, Murska Sobota

Boris Šinkovec, Lukovica

dr. Katerina Vidner Ferkov, Zdravo Slovenija

dr. Andrej Pančur, Murska Sobota

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.