Luksuz na Rožniku

Novogradnja v Krajinskem parku Že podnaslov sestavka pove, za kaj pri obravnavani investiciji gre. Vendar »novogradnje« na tej lokaciji niso dovoljene. Niti stavb, niti »gradbeno-inženirskih objektov« (cest in podobnega). Nerazumljivo je, kako je mogoče, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdajal soglasje za novogradnjo, saj tudi varovalni Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (U.L. št. 78/2015) novogradenj na lokaciji ne dovoljuje. Nadzor nad izvajanjem odloka (36. člen) opravljajo pristojni inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in drugimi predpisi.

V krajinskem parku ni dovoljeno (10. člen Odloka, 2. odstavek) po 3. točki: izvajati posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko spremenila za krajinski park značilne krajinske strukture, po 16. točki: graditi novih gozdnih prometnic, razen če rekonstrukcija obstoječih gozdnih prometnic ni izvedljiva, in za namene izkoriščanja gozda ni mogoče urediti pripravljenih gozdnih vlak, v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, ter s predhodnim soglasjem ZRSVN, po 22. točki: graditi, postavljati ali urejati novih objektov, razen na obstoječih stavbnih zemljiščih v skladu z veljavnim prostorskim aktom v času uveljavitve tega odloka in na novih stavbnih zemljiščih, določenih v novih prostorskih aktih, za namene varstva, upravljanja, obiskovanja in doživljanja krajinskega parka ter za namene urejanja naravnega spomenika Tivoli v skladu s cilji krajinskega parka, vse podrobno opredeljeno v Načrtu upravljanja.

Nadalje OPN MOL – ID, ki je veljavni prostorski akt občine za urejanje obravnavane lokacije, določa Urbanistične pogoje: V obstoječih objektih so dopustne samo dejavnosti za potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih objektov sta dopustni samo v primeru, da se objekti po posegu namenijo za izvajanje dejavnosti Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (informacijska točka/pisarna, prostor za razstave in predavanja ipd.).

Torej na lokaciji novogradnje niso dovoljene.

Izgovor investitorja, da opravlja na starih stavbah »vzdrževalna dela«, je hudo zavajanje. Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) opredeljuje, kaj se lahko uvrsti v »vzdrževalna dela«.

Vzhodno ležeča stavba, št. stavbe 3342 v katastru, je opredeljena v evidencah GURS kot »ruševina«, zato »vzdrževalna dela« niso mogoča, rekonstrukcija, ki bi dovoljevala nadgradnjo, izvedbo strehe itd. tudi ne, investitor si je dovolil prav to.

Gre za nedovoljeno novogradnjo v Krajinskem parku, vsem ogorčenim sprehajalcem (ki jih je veliko) na očeh, mestnim, državnim gradbenim, kulturno varstvenim in naravovarstvenim inšpektorjem pa očitno ne.

Sploh ne drži, kar so »potrdili na Mestni občini Ljubljana in pri upravljavcu parka Javnem podjetju Voka Snaga, da gre za zakonito gradnjo večstanovanjskega in pripadajočih objektov«.

Za »vzdrževalna dela«, kar naj bi »obnova objektov« bila, investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja in s tem uradnih načrtov, torej dela vse postavitve konstrukcijskih elementov in drugega »na pamet«, ali na podlagi »nezakonitih načrtov«, projektanta, ki je s tem kršil zakone? 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.