Uredništvo

 |  Politika

Slovenci v Avstriji / Politični poziv k odpravi dvojezičnosti ni nedolžen

Ponovni poziv Državnemu zboru Republike Slovenije o vnovični vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije. Stališče Avstrije, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, ni sprejemljivo.

Shod slovenskih študentov leta 2017

Shod slovenskih študentov leta 2017
© KSŠŠD

Skupina 133 pobudnikov s prvopodpisanima dr. Francetom Bučarjem in dr. Ivanom Kristanom je 15. maja 2015 pozvala Državni zbor Republike Slovenije, da brez odlašanja sprejme akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po Jugoslaviji glede Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije oziroma Avstrijske državne pogodbe (ADP). Poziv je ostal brez odgovora. Zdaj, ker se v Avstriji ponovno pojavljajo pozivi k odpravi dvojezičnosti na Koroškem, so ga Državnemu zboru poslali ponovno. Med podpisniki poziva sta tudi nekdanja predsednika republike Danilo Türk in Milan Kučan, nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl, številni veleposlaniki, pa znani obrazi iz političnih, kulturnih in profesorskih vrst, denimo Anton Bebler, Borut Bohte, Silvo Devetak, Boris Frlec, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Tine Hribar, Matjaž Kmecl, Ladislav Lipič, Matjaž Mulej, Boris A. Novak, Jože Pirjevec, Iztok Simoniti in Alenka Šelih. 

Pobudo spodaj objavljamo v celoti. 

Državnemu zboru Republike Slovenije za notifikacijo nasledstva Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije

Prvotna skupina pobudnikov s prvopodpisanim dr. Francetom Bučarjem, predsednikom Skupščine Republike Slovenije (1990–1992), je 15. maja 2015 pozvala Državni zbor Republike Slovenije, da brez odlašanja sprejme Akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po Jugoslaviji glede Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije, krajše Avstrijske državne pogodbe (ADP). Naš poziv ni bil sprejet in je ostal brez odgovora.

Po petih letih in v znamenju načrtovanih srečanj visokih predstavnikov obeh sosednjih prijateljskih držav ob 100. obletnici koroškega plebiscita ter ob nedavni pobudi avstrijskega parlamenta za priznanje nemške narodne manjšine v Sloveniji je notifikacija nasledstva ADP pridobila dodatno aktualnost. Zato smo 1. oktobra 2020 ponovno vložili ta poziv Državnemu zboru Republike Slovenije in ta je tudi takrat ostal brez odgovora.

Tokrat, že tretjič, pozivamo Državni zbor Republike Slovenije k notifikaciji ADP, vzpodbujeni ob javnih pozivih protislovenskih skupin na avstrijskem Koroškem, k omejevanju slovenščine v javni rabi ob zadnjih deželnih volitvah. Politični poziv k odpravi dvojezičnosti v sodstvu in mogoče upravnih službah ni nedolžen, odkar je leta 2011 Republika Avstrija sprejela ustavni zakon o narodnih skupnostih, s katerim želi urejevati tudi položaj slovenske narodne skupnosti z notranjepravnimi akti, in to ne glede na mednarodnopravne obveznosti po 7. členu ADP. Poveden je celovečerni dokumentarec Izginjanje/Verschwinden (2022) iz trilogije režiserke Andrine Mračnikar. Tudi Narodni svet koroških Slovencev v svoji izjavi z dne 15. 05. 2023 ugotavlja, da 7. člen ADP še vedno ni v celoti izpolnjen.

Utemeljitev poziva

Notifikacija nasledstva ADP je potrebna z državnopravnega vidika, ker bo šele s tem aktom uresničena Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL). V Ustavnem zakonu za izvedbo TUL je namreč določeno, da na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in ki se nanašajo na Slovenijo. Da bi te pogodbe veljale, je treba notificirati nasledstvo ADP. ADP je ena najpomembnejših mednarodnih pogodb, h kateri je pristopila Jugoslavija. Šele z notifikacijo nasledstva ADP se Sloveniji v odnosu do Avstrije zagotavlja enak položaj, kot ga je imela Jugoslavija.

S to pogodbo (člen 5) so obnovljene meje Avstrije iz leta 1938, torej je z njo določena tudi meja z Jugoslavijo. Določitev meja z mednarodno pogodbo je primarnega pomena za vsako državo, torej tudi za Slovenijo kot naslednico Jugoslavije.

Slovenija je kot naslednica Jugoslavije upravičena, da uveljavlja svoj interes za uresničevanje vseh določb ADP. Poleg 5. člena so zanjo pomembne še druge določbe, med njimi 7. člen, v katerem so določene pravice slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji, 19. člen, ki se nanaša na ureditev vojnih grobov in spomenikov, ter drugi odstavek 27. člena, v katerem so določene pravice Jugoslavije glede avstrijskega premoženja na ozemlju Jugoslavije.

Kot izgovor, da do zdaj nismo notificirali nasledstva ADP, je bilo navajano nasprotovanje Avstrije, in sicer stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije. Zoper to stališče se ni odzvala niti Vlada Republike Slovenije niti Državni zbor Republike Slovenije. Vsekakor bi Akt o notifikaciji nasledstva ADP morali sprejeti najpozneje takrat, ko je predsednik avstrijskega parlamenta dr. Kohl (9. februarja 2005) z argumentom, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, zavrnil možnost, da bi se delegacija Državnega zbora Republike Slovenije pogovarjala o položaju slovenske manjšine v Avstriji na podlagi 7. člena ADP. Žal Vlada Republike Slovenije takrat ni pripravila Akta o notifikaciji nasledstva.

Stališče Republike Avstrije, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, ni sprejemljivo, ker po mednarodnem pravu pri ozemeljskih pogodbah ob nasledstvu držav velja načelo avtomatične kontinuitete. Poleg tega je predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer ob obisku v Ljubljani poudaril, da avstrijsko pravno stališče glede nasledstva ne ovira Slovenije, da bi notificirala nasledstvo ADP. Avstrija bo to notifikacijo vzela na znanje in odnosi med državama se ne bodo spremenili, tako kot se niso odnosi s Češko republiko, ki je svoje nasledstvo notificirala leta 2004.

Iz tega izhaja, da moramo nasledstvo ADP notificirati tudi zaradi samospoštovanja, ker bomo edino tako zavrnili stališče Avstrije, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije.

Če ne bi notificirali nasledstva ADP, bi se odpovedali vsej svoji državnopravni zgodovini, posebno novejši, zadnjih sedemdeset let, ko smo gradili svojo državnost. Hkrati pa bi s tem privolili v stališče, da Republika Avstrija nima nobene odgovornosti za dogajanje na naših tleh med drugo svetovno vojno. S tem bi celo podprli nove težnje spodkopavanja zgodovinskih temeljev Evropske unije, doseženih v drugi svetovni vojni z zmago Združenih narodov, vključno z Jugoslavijo s Slovenci, posebej še tistih temeljev, ki so bili skupno izvojevani v imenu načela svobode in pravice do samoodločbe.

Glede na to, da je od sprejetja TUL minilo že 32 let ter da se bližamo 33-letnici osamosvojitve in mednarodnega priznanja Republike Slovenije, je skrajni čas, da izvedemo notifikacijo nasledstva ADP ter začnemo uveljavljati pravice in dolžnosti, ki iz te pogodbe izhajajo.

V Ljubljani, 25. 5. 2023

Niko Toš

Bojko Bučar

Poslano v vednost:

  • Urad predsednice Republike
  • Kabinet predsednika vlade RS

Pozive podpirajo (seznam podpisnikov):

V seznam so uvrščeni podpisniki vseh treh pozivov. S spoštovanjem so v seznam zapisana (v kurzivi) tudi imena umrlih podpisnikov obeh predhodnih pozivov.

Matej Accetto

Milica Antić Gaber

Vojko Antončič

Ana Barbič

Danilo Bašin

Milan Baškovič

Ljubo Bavcon

Anton Bebler

Dragoljuba Benčina

Maja Benko

Boris Bergant

Dušan Biber

Rado Bohinc

Borut Bohte

Karlo Bonutti

Maja Breznik

Irena Brinar

Mirko Brulc

Bojko Bučar

France Bučar

Maja Bučar

Marko Bulc

Miha Butara Aleks

Miha Butara

Vasja Butina

Štefan Cigoj

Andrej Cetinski

Gabi Čačinovič-Vogrinčič

Tomaž Čas

Peter Čeferin

Aleš Črnič

Jože P. Damjan

Marko Demšar

Silvo Devetak

Zvone Dragan

Srečo Dragoš

Mojca Drčar Murko

Mitja Drobnič

Ernest Ebenspanger

Igor Emri

Anuška Ferligoj

Karl Filipčič

Božidar Flajšman

Sergej Flere

Evald Flisar

Boris Frlec

Špela Furlan

Slavko Gaber

Pavel Gantar

Otto Gerdina

Andrej Gerenčer

Peter Glavič

Vesna V. Godina

Janvit Golob

Bogo Gorjan

Franc Gornik

Miran Goslar

Danijel Grafenauer

Tone Grahek

Slavko Grčar

Bojan Grobovšek

Matjaž Gruden

Mitja Hafner-Fink

Matjaž Hanžek

Primož Hainz

Feri Hajós

Marko Hawlina

Janko Heberle

Janja Hojnik

Radovan Hrast

Spomenka Hribar

Tine Hribar

Hajdeja Iglič

Albin Igličar

Polona Jamnik

Majda Japelj

Maca Jogan

Savin Jogan

Damir Josipovič

Aurelio Juri

Franco Juri

Monika Kalin-Golob

Aleksandra Kanjuo Mrčela

Dušan Keber

Darja Kerec

Nuša Kerševan

Roman Kirn

Mihael Kline

Matjaž Kmecl

Andreja Kocijančič

Janez Kocijančič

Zinka Kolari

Miran Komac

Bojan Kontič

Bruno Korelič

Valerija Korošec

Drago Kos Bogomir Kovač

Božo Kovač

Gorazd Kovačič

Peter Kovačič Peršin

Boris Kovšca

Mateja Kožuh Novak

Ivan Kristan

Tone Kropušek

Vladimir Krpan

Borut Kruder

Milan Kučan

Roman Kuhar

Jože Kunič

Sabina Lange

Darja Lavtižar Bebler

Tadej Labernik

Miran Lavrič

Vesna Leskošek

Ladislav Lipič

Karel Lipič

Uroš Lipušček

Janez Lombergar

Milan Lovrenčič

Beno Lukman

Andrej Lukšič

Jožef Magdič

Damjan Mandelc

Srna Mandič

Andrej Marinc

Olga Markič

Branko Marušič

Miran Mejak

Jože Mencinger

Mitja Meršol

Josip Rastko Močnik

Miran Mihelčič

Vlado Miheljak

Borut Miklavčič

Vesna Mikolič

Zdravko Mlinar

Rudi Moge

Mojmir Mrak

Matjaž Mulej

Milan Naprudnik

Dušan Nečak

France Novak

Boris A. Novak

Bogdan Osolnik

Neda Pagon

Tone Partljič

Marko Pavliha

Milan Pavliha

Ana Vida Pavliha

Stane Pejovnik

Franci Perčič Dragan Petrovec

Jernej Pikalo

Emil Milan Pintar

Jože Pirjevec

Janko Pleterski

Dušan Plut

Klement Podnar

Miha Pogačar

Vika Potočnik

Vinko Potočnik

Majda Potrata

Miran Potrč

Anton Povzek

Franc Pregelj Boro

Slavko Pregl

Iztok Prezelj

Janko Prunk

Jožica Puhar

Andrej Rant

Danijel Rebolj

Božo Repe

Miha Ribarič

Ciril Ribičič

Rudi Rizman

Zdenko Roter

Mitja Rotovnik

Anton Rupnik

Andrej Rus

Veljko Rus

Stane Saksida

Marjan Sedmak

Mojca Seliškar Toš

Franc Sever Franta

Iztok Simoniti

Ifigenija Simonovič

Aleksander Skaza

Remzo Skenderović

Boris Sket

Janez Slapar

Božidar Slapšak

Svetlana Slapšak

Vladislav Sluga

Slavko Splichal Janez Stergar

Tone Strojin

Marija Svetek

Ivo Svetina

Marjan Svetličič

Ivan Svetlik

Jani Šefman

Alenka Šelih

Rudi Šelih

Erih Šerbec

Lenart Šetinc

Marjan Šetinc

Marjan Šiftar

Jožef Školč

Mirjam Škrk

Katja Škrubej

Uroš Škufca

Milena Šmid

Janez Šmidovnik

Miloš Šonc

Aleks Štakul

Janez Štebe

Marcel Štefančič

Primož Šterbenc

Franjo Štiblar

Darko Štrajn

Borut Šuklje

Veno Taufer

Ludvik Toplak

Marjan Toš

Niko Toš

Peter Toš st.

Peter Toš

Vito Turk

Danilo Türk

Tit Turnšek

Lojze Ude

Samo Uhan

Mirjana Ule

Andrej Ule

Ivo Vajgl

Ana Vehar

Rino Velikonja

Marta Verginella

Boris Vezjak

Ksenija Vidmar-Horvat

Peter Vodopivec

Jože Volfand

Jadranka Vouk

-Železnik

Anton Vratuša

Marko Vrhunec

Miha Vrhunec

Breda Vrhunec

Igor Vuksanovič

Bojan Zabel

Drago Zajc

Simona Zavratnik

Ciril Zlobec

Milovan Zorc

Miran Zupanič

Jože Zupančič

Karel Zupančič

Marica Zupančič-Vičar

Viktor Žakelj

Mitja Žagar

Boris Žnidarič

Marjan Žnidarič

Janez Winkler

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.